વર્ષા અડાલજા - એક મુલાકાત

PLAY
વર્ષા અડાલજા - એક મુલાકાત HD MP4 Videos Song, Movie, Film Download For Free
All contents owned by respective owners.
Description:
જીવનનો 'અણસાર' પામી જઈને 'ગાંઠ છૂટ્યાની વેળાએ' પણ સ્નેહ અને સંઘર્ષ સાથે સતત આગળ વધતાં અને ગુજરાતી ભાષાને સમજણ અને પીડાની લાગણીઓ સાથે ગાઢ પરિચય કરાવનાર શ્રી વર્ષા અડાલજા પોતાની જીવન કથની ભાવુક થઈને વ્યક્ત કરે છે. લોહી રેડીને ઉછેરેલી આ કલમને સલામ...!
Duration: 34 Minutes 44 seconds
Definition: HD
Published: 1 year ago
Author: Pratilipi (Gujarati)
Report DMCA

More Videos

Next