કાજલ ઓઝા વૈદ્ય-એક મુલાકાત

PLAY
કાજલ ઓઝા વૈદ્ય-એક મુલાકાત HD MP4 Videos Song, Movie, Film Download For Free
All contents owned by respective owners.
Description:
આજે એક મુલાકાતમાં મળીશું એક શૂરવીર અને સચોટ વક્તા તેમજ ઉમદા લેખક શ્રી કાજલ ઓઝા વૈદ્યને, જેમણે ૩૦ થી વધારે પુસ્તકો આપ્યાં છે.તેમણે નાટક,સ્ક્રીપ્ટ લેખન અને નવલકથાઓ જેવા વિવિધ ક્ષેત્રમાં પ્રદાન કર્યું છે.
Duration: 15 Minutes 53 seconds
Definition: HD
Published: 2 year ago
Author: Pratilipi (Gujarati)
Report DMCA

More Videos

Next